PRIVACYVERKLARING

IT Plusser respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de

geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij

daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het

doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen

uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de

website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe

versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): IT

Plusser, gevestigd te Laan van Vollenhove 887, 3706 ED Zeist, Kvk-nummer: 72864761.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door IT Plusser. Onder persoonsgegevens worden verstaan:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar

wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name

aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een

online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische,

genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Naam

Adresgegevens

e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

bankrekeningnummer(s)

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

het onderhouden van relaties met u

het verwerken van uw bestellingen

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing

van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen

de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten

uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@www.itplusser.com.

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs,

waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan

worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn

indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en

waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden

deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze

persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze

privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft

gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende

adres: info@www.itplusser.com.

2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële

doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij

wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de

beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer

hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Mohamed

Mansour Ndiaye, info@www.itplusser.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 november 2018 tot nader order.

Info

Laan van Vollenhove, Zeist
Info@itplusser.com
+31 6 33988570